Có 1 kết quả:

zāo chǐ lèi pá chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

thecodontia (primitive dinosaur)