Có 1 kết quả:

liáng dào

1/1

liáng dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

route for providing foodstuff

Một số bài thơ có sử dụng