Có 1 kết quả:

liáng shi

1/1

liáng shi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foodstuff
(2) cereals
(3) CL:種|种[zhong3]