Có 1 kết quả:

nuò dào

1/1

nuò dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glutinous rice
(2) sticky rice