Có 1 kết quả:

nuò mǐ gāo

1/1

nuò mǐ gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glutinous rice cake
(2) CL:塊|块[kuai4]