Có 1 kết quả:

tuán zi

1/1

tuán zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dango (Japanese dumpling)