Có 1 kết quả:

xì chū míng mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to come from a distinguished family