Có 1 kết quả:

jiū hé

1/1

jiū hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gathering
(2) a get-together