Có 1 kết quả:

jiū chán bù qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hopelessly muddled
(2) impossible to unravel