Có 1 kết quả:

jì niàn táng ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) memorial hall
(2) mausoleum