Có 1 kết quả:

jì niàn táng

1/1

jì niàn táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) memorial hall
(2) mausoleum