Có 1 kết quả:

Zhòu Xīn

1/1

Zhòu Xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhou Xin (c. 11th century BC), last emperor of the of Shang Dynasty