Có 1 kết quả:

yuē qì

1/1

yuē qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contract
(2) oath of allegiance