Có 1 kết quả:

yuē fǎ sān zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to agree on three laws (idiom)
(2) three-point covenant
(3) (fig.) preliminary agreement
(4) basic rules