Có 1 kết quả:

yuē děng yú

1/1

yuē děng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

approximately equal to