Có 1 kết quả:

hóng hóu gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Siberian rubythroat (Calliope calliope)