Có 1 kết quả:

hóng hóu qián niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-throated loon (Gavia stellata)