Có 1 kết quả:

hóng hóu liù

1/1

hóng hóu liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-throated pipit (Anthus cervinus)