Có 1 kết quả:

hóng yān yān

1/1

hóng yān yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dark red
(2) crimson
(3) also pr. [hong2 yin1 yin1]