Có 1 kết quả:

Hóng hé Hā ní zú Yí zú zì zhì zhōu ㄏㄨㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄚ ㄋㄧˊ ㄗㄨˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Honghe Hani and Yi autonomous prefecture in Yunnan 雲南|云南