Có 1 kết quả:

hóng shāo ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

red braised pork