Có 1 kết quả:

hóng dǐng lǜ jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) whistling green pigeon (Treron formosae)