Có 1 kết quả:

hóng tóu qián yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common pochard (Aythya ferina)