Có 1 kết quả:

hóng tóu cháng wěi shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated bushtit (Aegithalos concinnus)