Có 1 kết quả:

hóng jǐng bàn pǔ yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-necked phalarope (Phalaropus lobatus)