Có 1 kết quả:

hóng yán bó mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

beautiful women suffer unhappy fates (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng