Có 1 kết quả:

wěn luàn

1/1

wěn luàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disorder
(2) chaos