Có 1 kết quả:

wěn luàn

1/1

wěn luàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disorder
(2) chaos

Một số bài thơ có sử dụng