Có 1 kết quả:

wěn liú

1/1

wěn liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

turbulent flow