Có 1 kết quả:

wěn liú ㄨㄣˇ ㄌㄧㄡˊ

1/1

wěn liú ㄨㄣˇ ㄌㄧㄡˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

turbulent flow