Có 1 kết quả:

wén sī

1/1

wén sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tiny bit
(2) a jot
(3) whisker