Có 1 kết quả:

wén sī bù dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to not move a single jot (idiom)