Có 1 kết quả:

nà liáng

1/1

nà liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pay taxes in kind (rice, cloth etc)