Có 1 kết quả:

nà hǎn

1/1

nà hǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bewildered
(2) amazed