Có 1 kết quả:

chún cuì

1/1

chún cuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pure
(2) unadulterated
(3) purely
(4) completely

Một số bài thơ có sử dụng