Có 1 kết quả:

chún sè zhuó huā niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) plain flowerpecker (Dicaeum minullum)