Có 1 kết quả:

chún hè hù

1/1

chún hè hù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Bulwer's petrel (Bulweria bulwerii)