Có 1 kết quả:

shā bù

1/1

shā bù

phồn thể

Từ điển phổ thông

băng y tế

Từ điển Trung-Anh

gauze