Có 1 kết quả:

zhǐ bāo bù zhù huǒ ㄓˇ ㄅㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. paper can't wrap fire; fig. the truth will out