Có 1 kết quả:

zhǐ bì

1/1

zhǐ bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bank notes
(2) paper currency
(3) CL:張|张[zhang1]