Có 1 kết quả:

zhǐ bǎn

1/1

zhǐ bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cardboard