Có 1 kết quả:

zhǐ huǒ chái

1/1

zhǐ huǒ chái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

matches made of cardboard