Có 1 kết quả:

zhǐ huī

1/1

zhǐ huī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ash from burnt paper

Một số bài thơ có sử dụng