Có 1 kết quả:

zhǐ yān

1/1

zhǐ yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette