Có 1 kết quả:

zhǐ lǎo hǔ

1/1

zhǐ lǎo hǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paper tiger