Có 1 kết quả:

jí bié

1/1

jí bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (military) rank
(2) level
(3) grade