Có 1 kết quả:

sù bù xiāng néng

1/1

sù bù xiāng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unable to get along (idiom)