Có 1 kết quả:

sù yuán cù jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

antigen (medicine)