Có 1 kết quả:

sù mèi píng shēng

1/1

sù mèi píng shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have never met sb before (idiom); entirely unacquainted
(2) a complete stranger
(3) not to know sb from Adam