Có 1 kết quả:

sù pǔ

1/1

sù pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) simple
(2) unadorned
(3) unsophisticated
(4) naive