Có 1 kết quả:

sù cài ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ

1/1

sù cài ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vegetable dish