Có 1 kết quả:

fǎng sī

1/1

fǎng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spin synthetic fiber
(2) to spin silk
(3) spinning
(4) filature